Referat af 9. ordinære Generalforsamling

Torsdag den 4. marts 2004 kl. 14-15
Observatoriestien 1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for næste år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleanter
9. Valg af repræsentanter til foreningens Repræsentantskab (§12.1)
10. Eventuelt

Ad 1.
Kjeld Kristensen blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidig. Derefter gav han ordet til formanden.

Ad 2.
Formanden åbnede den 9. Ordinære generalforsamling, hvor der var mødt 32 medlemmer op.
Formanden nævnte, at medlemstallet ved udgangen af februar 2003 var 171. I årets løb har der været udelukkende positive oplevelser. Formanden omtalte den gode tilslutning til de månedlige søndagsture med kulturelle indslag. Også vor cykeltur til Sydslesvig blev omtalt. 23 medlemmer deltog på den næsten 400 km lange færd. Vore aktivitetstimer er gået en del ned og udgjorde for året 8.359 timer. Nedgangen skyldtes petanque holdets fratræden til selvstændig forening i april og at kaffepauser ikke mere tælles med i timetallet. Formanden afsluttede med at takke sine bestyrelseskolleger og de aktive medlemmer for et godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år.

Ad 3.
Jane gennemgik regnskabet, som sluttede med et overskud på kr. 491,35 Derved er formuen steget til 108.937,95 kr. Budgettet for næste år vil vise et underskud på kr. 6.290,00. Leje af tennisbaner indgår nu i posten Leje af lokaler, og samtidig indgår spillernes egenbetaling i indtægterne.

Ad 4.
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

Ad 5.
Børge H, Fin og Børge B fra bestyrelsen var på valg i år. Børge B ønskede at udtræde. De øvrige var villige til genvalg og blev valgt, Grete Hygum var opstillet til erstatning for Børge B og blev valgt.

Ad 6.
Som Suppleanter genvalgtes Lissie Christiansen og Nina Christensen.

Ad 7.
Til 1. Revisor valgtes Nini Schmidt og til 2. Amalie Flindt.

Ad 8.
Til revisorsuppleanter valgtes Gunna Harboe og Frode Schmidt.

Ad 9.
Til foreningens repræsentantskab valgtes for dette år Amalie Flindt. Formand og kasserer er faste medlemmer.

Ad 10.
Under Eventuelt spurgte Ebba Hede om fremlægning af DGI tilbud til medlemmerne. Formanden svarede, at tilbud blev slået op i klubhuset, men han ville gerne sørge for at en kopi blev slået op i gymnastiksalen. Et forslag om at bruge et andet derværende højere spillende musikanlæg til gymnastik blev afvist, da det var den almindelige mening, at det nuværende anlæg spiller højt nok. Hanne gjorde opmærksom på næste års 10 års jubilæum og stillede sig beredvilligt i spidsen for en bearbejdning af emnet. Hovedformand Jens Ove Christiansen beærede generalforsamlingen med sin nærværelse og omtalte Århus1900s afdelinger og især det nye tiltag VIGØR. Foreningen var vært ved en kop kaffe og et stykke wienerbrød.
Generalforsamlingen afsluttedes i ro og orden kl. ca. 15.00.


Formandens beretning til
9. ordinære generalforsamling
torsdag den 4. marts 2004

Det forløbne år bragte som sædvanligt mange gode oplevelser. Det var et rigtigt normalår uden de store problemer. Jeg deltog i flere høringer og konferencer og fik bekræftet, at det, vi foretager os, er det helt rigtige. Efterlønnere og pensionister, der holder sig i form, fysisk og psykisk, har et godt liv, og sparer samtidig samfundet for mange millioner til sygdomsbekæmpelse og pleje. En plejekrævende medborger koster ca. 400.000 kr. pr. år.

    De ny petanquebaner blev indviet den 5. april. De er nu kommet op i lyset, og der er nu plads til flere spillere end tidligere. Så mangler vi kun spillerne. Men de kommer. I løbet af vinteren har flere medlemmer efterspurgt et petanquehold, så når solen kommer lidt højere på himlen, spiller vi petanque hver lørdag formiddag fra kl. 10.

    Der er altid god tilslutning til vore månedlige søndagsture. Vi forsøger som sædvanligt at kombinere en god travetur med en eller anden kulturel oplevelse, f.eks. et museumsbesøg.

    Og traditionen tro var vi også ude at cykle i 2003, oven i købet i udlandet. Ruby Rejser kørte os og vore cykler til Flensborg. Herfra tog de 24 deltagere turen rundt i det smukke og minderige Sydslesvig med fint vejr og en del modvind på de næsten 400 km.

    Også i 2003 fulgte vi traditionen og tog på øtur, denne gang til moler øen Fur, hvor vi tilbragte tre begivenhedsrige dage med masser af frisk luft og særdeles god mad.

    I det forløbne år noterede vi væsentlig færre aktivitetstimer end i 2002 - af flere grunde: efter en venlig henstilling fra Fritids- og Kulturforvaltningen medregner vi nu kun de reelle aktivitetstimer, eksklusive kaffedrikning m.m. Og så er petanque aktiviteterne foreløbig flyttet til den ny afdeling.

Timerne fordeler sig således (tallene i parentes gælder år 2002):

Løb: 1.796 (1.644)
Gymnastik: 2.914 (2.608)
Gåture: 1.037 (1.512)
Petanque: 777 (3.690)
Svømning: 991 (1.727)
Tennis: 844 (882)
I alt: 8.359 (12.063)

Afdelingens økonomi er fortsat så god, at vi er nødt til at bruge noget af vores formue eller at reducere vore indtægter. Vi kan ikke reducere kontingentet, så den ny bestyrelse får bl.a. til opgave at finde nogle fornuftige investeringsobjekter.
    Jeg vil slutte denne korte beretning med en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et inspirerende og udbytterigt samarbejde. Også en lige så stor så stor tak til alle jer medlemmer, som møder så trofast op til vore arrangementer og er så flinke til at hjælpe med til at rydde op.

Opdateret den 10.3.2005