Referat af 10. ordinære Generalforsamling

Torsdag den 8. marts 2005 i klubhuset, Observatoriestien 1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for næste år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleanter
9. Valg af repræsentanter til foreningens Repræsentantskab (§12.1)
10. Eventuelt

Ad 1.
Uffe Pedersen blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidig. Derefter gav han ordet til formanden.

Ad 2.
Formanden åbnede den 10. ordinære generalforsamling, hvor der var mødt 20 medlemmer op, udover bestyrelsen.
Formanden nævnte, at medlemstallet ved udgangen af februar 2005 var 168. I årets løb har der været udelukkende positive oplevelser. Formanden omtalte den gode tilslutning til de månedlige søndagsture med kulturelle indslag. Også vor cykeltur til Nordvestsjælland og Isefjorden blev omtalt. 15 medlemmer deltog på den næsten 400 km lange færd. Vore aktivitetstimer er gået en del ned og udgjorde for året 8.117½ timer. Nedgangen skyldtes at kaffepauser ikke mere tælles med i timetallet. Formanden mindedes vore to afdøde medlemmer Reiner Pedersen og Herluf Laursen med 1 minuts stilhed. Formanden afsluttede med at takke sine bestyrelseskolleger og de aktive medlemmer for et godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år.

Ad 3.
Jane gennemgik regnskabet, som sluttede med et overskud på kr. 6.877,95. Derved er formuen steget til 115.825,90 kr. Budgettet for næste år vil vise et underskud på kr. 10.390,00. Underskudet skyldes, at vi må betale mere for klubhusleje end tidligere. Hvis vi medregner de kr. 15.000,00, der er sat af til vores 10 års jubilæumsfest den 8. april, stiger underskuddet til kr. 25.390,00.

Ad 4.
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

Ad 5.
Arne Bruun Jensen, Inge Kaastrup Hansen og Nina Christensen (suppleant) trak sig fra bestyrelsen. De øvrige var villige til genvalg og blev valgt. Hanne Petersen (fraværende) og Johannes Roulund Andersen var opstillet og blev valgt.

Ad 6.
Som suppleanter genvalgtes Lissie Christiansen, og Uffe Pedersen var opstillet og blev valgt.

Ad 7.
Til 1. revisor genvalgtes Nini Schmidt og til 2. revisor Amalie Flindt

Ad 8.
Til revisorsuppleanter genvalgtes Gunna Harboe Nielsen og Frode Schmidt.

Ad 9.
Til foreningens repræsentantskab udpeges ifølge vedtægterne formand og kasserer. En tredje person udvælges senere fra bestyrelsen.

Ad 10.
Under Eventuelt spurgte Ebba Hede om foreningen kunne stille stave til rådighed for stavgængere. Formanden svarede, at sådanne kunne lånes via VIGØR. Et forslag om at fremstille navneskilte blev kommenteret af formanden som en god ide, men tidligere forsøg af denne art var i anden sammenhæng blevet en fiasko. Foreningen var vært ved en kop kaffe og et stykke wienerbrød. I anledning af 10 året suppleredes traktementet med en lille skarp til halsen. Generalforsamlingen afsluttedes i ro og orden kl. ca. 15.00.


Formandens beretning til
10. ordinære generalforsamling
tirsdag den 8. marts 2005

Det er med glæde og stolthed, jeg aflægger denne 10. beretning. Vi kan med rette være både glade og stolte over, at det skib, som Jens Ove Christiansen søsatte for 10 år siden, forsat er på rette kurs med aktive passagerer og en ansvarlig besætning.

I dag kan vi alle se, at Jens Ove var meget fremsynet, da han i efteråret 1994 tog initiativ til dannelsen af den 12. afdeling under Århus 1900 (vi har netop etableret den 18. afdeling!) Vi har bevist, at det er muligt at aktivere århusianere i den tredje alder, at få dem op af lænestolen og ud at røre sig, ikke med konkurrencepræget idræt, men med sund motion og socialt samvær.

Ikke mange foreninger har et så varieret motionstilbud som vi. Det er også uvurderligt, at vi har et hyggeligt tilholdssted, vort gode klubhus her på Observatoriestien.

Ved den første generalforsamling i 1996 havde vi 53 betalende medlemmer plus 18 kontingentfri Old Boys. I dag står der 168 på vores medlemsliste, og som I sikkert ved, har vi været nødt til at indføre et midlertidigt stop for medlemstilgang for at sikre, at der er plads til vore svømmere på Ingerslev og vore gymnaster på Marselisborg gymnastikcenter.

Der er altid god tilslutning til vore månedlige søndagsture. Vi forsøger at kombinere en god travetur med en eller anden kulturel oplevelse, f.eks. et museumsbesøg.

Og traditionen tro var vi også ude at cykle i 2004. Denne gang gik turen over Kattegat til Nordsjælland med 15 veloplagte deltagere.

Vi fulgte også traditionen, da vi i september tog på øtur til Læsø, hvor vi tilbragte tre begivenhedsrige dage med masser af frisk luft og særdeles god mad.

Flere af vore medlemmer har assisteret ved de ugentlige VinterVigør arrangementer på cykelbanen. Det har givet os en uforudset indtægt på små 6.000 kr.

Vi har også assistenter ved vore egne aktiviteter. Hver mandag møder de samvittighedsfulde livreddere op på Svømmestadion og sikrer at vore medlemmer kan få deres ugentlige svømmetur. En stor tak til Lissie og hendes frivillige.

Skåde Skovtur får også hvert år assistance af frivillige fra Ældreidræt, der efter behov skubber kørestole, viser vej eller laver kaffe. Også en stor tak til dem.

I alle livets forhold veksler glæde med sorg. Århus 1900 Ældreidræt har haft den sorg at miste to af sine trofaste medlemmer. I efteråret døde Reiner Pedersen og Herluf Laursen. Lad os mindes de to med et minuts stilhed. - - - Æret være deres minde!

I det forløbne år noterede vi lidt færre aktivitetstimer end i 2003, specielt fordi det ikke længere er så attraktivt at spille petanque.

Timerne fordeler sig således (tallene i parentes gælder år 2003):

Løb: (1.796) 1.507
Gymnastik: (2.914) 2747
Gåture: (1.037) 807
Petanque: (777) 4
Svømning: (991) 1.920
Tennis: (844) 1.132
I alt: (8.359) 8.117

Afdelingens økonomi er fortsat så god, at vi er nødt til at bruge noget af vores formue eller at reducere vore indtægter. Den 8. april får vi lejlighed til at bruge nogle af pengene på en stor jubilæumsfest, som vore medlemmer kun skal betale et symbolsk beløb for at deltage i. En god fest kræver rettidig planlægning, så derfor opfordrer jeg jer til at melde jer til en lille festkomité. Meld jer efter generalforsamlingen til Hanne. Hun skal bruge en 5-6 frivillige.

Jeg vil slutte denne korte beretning med en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et inspirerende og udbytterigt samarbejde. Det har været 10 lærerige og fornøjelige år. En helt speciel tak til Inge Kaastrup, som nu træder ud af bestyrelsen. Hun har lige som Jane, Lissie og jeg holdt ud lige siden den stiftende generalforsamling. Og så kan jeg tilføje, at denne beretning er den næstsidste, jeg aflægger. Til næste år hopper også jeg af pinden.
Til allersidst en stor tak til alle jer medlemmer, som møder så trofast op til vore arrangementer og er så flinke til at hjælpe med til at rydde op.

Opdateret den 10.3.2005