Referat af 11. ordinære Generalforsamling

Torsdag den 7. marts 2006 i klubhuset, Observatoriestien 1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for næste år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleanter
9. Valg af repræsentanter til foreningens Repræsentantskab (§12.1)
10. Eventuelt

Ad 1.
Kjeld Kristensen blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidig. Derefter gav han ordet til formanden.

Ad 2.
Formanden åbnede den 11. Ordinære generalforsamling, hvor der var mødt 22 medlemmer op, udover bestyrelsen.
Formanden nævnte, at medlemstallet ved udgangen af februar 2006 var 171. I årets løb har der været udelukkende positive oplevelser. Formanden omtalte den gode tilslutning til de månedlige søndagsture med kulturelle indslag. Også vor cykeltur til Sydvestsjælland blev omtalt. 16 medlemmer deltog på den næsten 400 km lange færd. Vore aktivitetstimer er gået en del ned og udgjorde for året 2005, 7754 timer. Nedgangen på knap 5% skyldes delvis, at kaffepauser og omklædning ikke mere tælles med i timetallet. Formanden takkede de mange medlemmer der frivilligt har gjort en indsats som svømmeundervisere, livreddere og via Vigør og handicaphjælpere har styrket foreningens økonomi. En særlig tak rettede formanden til Lissie, som lige siden foreningens start har varetaget sin suppleantpost med stor trofasthed. Formanden afsluttede med at takke sine bestyrelseskolleger og de aktive medlemmer for et godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år. Samtidig meddelte Børge, at han trækker sig som formand efter at have ledet foreningen i 11 år. Han stillede sig dog til rådighed som bestyrelsesmedlem, hvorved foreningen heldigvis stadig kan trække på hans indsigt og viden om internet og edb. Sekretæren takkede formanden for hans utrættelige og inspirerende ledelse og overrakte Børge en vingave som en beskeden og symbolsk tak for hans indsats.

Ad 3.
Jane gennemgik regnskabet, som sluttede med et underskud på kr. 33.025,90. Derved er formuen faldet til 82.800,00 kr. Budgettet for næste år vil vise et underskud på kr. 10.990,00. Underskuddet forudsætter en kontingentstigning til kr. 150,00 årligt.

Ad 4.
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om en kontingentforhøjelse fra kr. 100 til kr. 150. Kontingentforhøjelsen blev sat til afstemning og vedtaget.

Ad 5.
Børge, Grete og Fin var på valg, var villige til genvalg og blev valgt.

Ad 6.
Blandt suppleanterne trak Lissie (fraværende ) sig og Else Hansen var opstillet og blev valgt. Som Suppleant genvalgtes Uffe Pedersen.

Ad 7.
Til 1. Revisor genvalgtes Nini Schmidt og til 2. Revisor Amalie Flindt.

Ad 8.
Til revisorsuppleanter genvalgtes Gunna Harboe Nielsen og Frode Schmidt.

Ad 9.
Til foreningens repræsentantskab deltager ifølge vedtægterne formand og kasserer. Som tredje person deltager Fin Kierulff.

Ad 10.
Hovedformanden Jens Ove Christiansen beærede generalforsamlingen med sin nærværelse, hvilken han benyttede til at fortælle om nye tiltag i Århus 1900. Inge tog ordet og rettede en tak til den afgående formand for hans ledelse gennem de mange år. Foreningen var vært ved en kop kaffe og et stykke wienerbrød. Generalforsamlingen afsluttedes i ro og orden kl. ca. 15.00.

Det første ordinære møde for den nye bestyrelse blev fastsat til onsdag d. 15.03.2006 efter løb kl. 12.30


Formandens beretning til
11. ordinære generalforsamling
tirsdag den 7. marts 2006

Et år er gået, og vi er endnu en gang forsamlet for at gøre status og for at planlægge næste års aktiviteter.

Det er med både glæde og vemod, jeg aflægger denne 11. og sidste beretning. Med glæde, fordi jeg kan aflevere en velfungerende afdeling, og med vemod, fordi jeg vil savne det udfordrende job, det har været at lede Århus 1900 Ældreidræt. Det har været en positiv oplevelse at få lov til at være med til at bygge en afdeling op til den anerkendte position, den indtager inden for ældreidræt.

2005 blev et spændende år med mange gode aktiviteter. Vi fejrede bl.a. den 8. april 10 års jubilæet med en stor fest t Arena. Over halvdelen af vore medlemmer mødte op og nød en festlig og velsmagende middag med efterfølgende dans.

Der er altid god tilslutning til vore månedlige søndagsture. Vi forsøger at kombinere en god travetur med en eller anden kulturel oplevelse, f.eks. et museumsbesøg.

Og traditionen tro var vi også ude at cykle i 2005. Denne gang gik turen igen over Kattegat, men denne gang til Sydsjælland med 16 veloplagte deltagere.

Vi fulgte også traditionen, da vi i september tog på øtur til Fanø, hvor vi tilbragte tre begivenhedsrige dage med masser af frisk luft og særdeles god mad.

Flere af vore medlemmer har assisteret ved de ugentlige VinterVigør arrangementer på cykelbanen og de kommunale Vigør arrangementer. Det har givet os en velkommen indtægt på godt 9.000 kr.

Vi har også assistenter ved vore egne aktiviteter. Hver mandag møder de samvittighedsfulde livreddere op på Svømmestadion og sikrer at vore medlemmer kan få deres ugentlige svømmetur. Fra august blev det en betingelse for at kunne fortsætte på Svømmestadion, at vi underviste vore medlemmer. Det klarer Gunna og Grete med stor bravour. En stor tak til vore instruktører og livreddere.

Skåde Skovtur får også hvert år assistance af frivillige fra Ældreidræt, der efter behov skubber kørestole, viser vej eller laver kaffe. Også en stor tak til dem.

I det forløbne år noterede vi 363 færre aktivitetstimer end i året før. Der er tilbagegang i svømning og tennis.

Timerne fordeler sig således (tallene i parentes gælder år 2005)

Løb: (1.507½) 1.588½
Gymnastik: (2.747) 2.872
Gåture: (807) 871
Svømning: (1.920) 1.426½
Tennis: (1.132) 996
I alt: (8.117½) 7.754

Afdelingens økonomi er fortsat meget god. Den 8. april fik vi lejlighed til at bruge noget af formuen på jubilæumsfesten, som vore medlemmer kun betalte et symbolsk beløb for at deltage i.

Jeg vil slutte denne korte beretning med en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et inspirerende og udbytterigt samarbejde. Det har været 11 lærerige og fornøjelige år. En helt speciel tak til Lissie, som har været en trofast suppleant lige siden den stiftende generalforsamling.

Og så vil jeg traditionen tro rette en stor tak til alle jer medlemmer, som møder så trofast op til vore arrangementer og er så flinke til at hjælpe med til at rydde op.

Opdateret den 11.3.2006