Referat af 12. ordinære Generalforsamling

Tirsdag den 20. februar 2007 i klubhuset, Observatoriestien 1


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for næste år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleanter
9. Valg af repræsentanter til foreningens Repræsentantskab (§12.1)
10. Eventuelt

Ad 1.
Kjeld Kristensen blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidig. Derefter gav han ordet til formanden.

Ad 2.
Formanden åbnede den 12. ordinære Generalforsamling, hvor der var mødt 19 medlemmer op, udover bestyrelsen.
Formanden nævnte, at det ikke var uden betænkeligheder hun modtog posten som formand og at det var på betingelse af, at hun modtog al den hjælp hun kunne ønske. Det kunne formanden kun bekræfte at hun havde fået. I årets løb har vi de vanlige turprogrammer, især blev den fine cykeltur i det sønderjydske fremhævet med16 deltagere og i fint vejr. Formanden omtalte den gode tilslutning til de månedlige søndagsture , som også i år havde passende kulturelle indslag såsom Det Gamle Århus og Blichermuseet. Vore motionsarrangementer har været fint besøgt, vi har endog venteliste for 7-8 kommende medlemmer. Formanden takkede de mange medlemmer, der frivilligt har gjort en indsats i gymnastiksal og svømmehal. Formanden afsluttede med at takke sine bestyrelseskolleger og de aktive medlemmer for et godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år. Jane trækker sig som kasserer og efter en tak for indsatsen fra Fin, overdrog formanden en flot beplantning til Jane som tak for indsatsen gennem 12 år.

Ad 3.
Jane gennemgik regnskabet, som sluttede med et overskud på kr. 13.287,85. Derved er formuen steget til 96.087,85 kr. Budgettet for næste år vil vise et underskud på kr. 1.100,00.

Ad 4.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5.
Jane, Hanne og Johannes var på valg, var villige til genvalg og blev valgt.

Ad 6.
Begge suppleanterne, Uffe Pedersen og Else Hansen var villige til genvalg og blev valgt.

Ad 7.
Revisorerne Nini Schmidt og Amalie Flindt var ligeledes villige til genvalg og blev valgt til hhv. 1. og 2. revisor

Ad 8.
Til revisorsuppleant valgtes Norman Andersen.

Ad 9.
Til foreningens repræsentantskab deltager ifølge vedtægterne formand og kasserer. Desuden deltager Børge og Jane.

Ad 10.
Hovedformanden Jens Ove Christiansen beærede generalforsamlingen med sin nærværelse, hvilken han benyttede til at fortælle om nye tiltag i Århus 1900. Foreningen var vært ved en kop kaffe og et stykke wienerbrød. Generalforsamlingen afsluttedes i ro og orden kl. ca. 15.


Formandens beretning til
12. ordinære generalforsamling
tirsdag, den 20. februar 2007

Det blev så mig, der måtte tage over, da Børge stod af som formand efter et kæmpearbejde for 1900`s Ældreidræt siden starten for 11 , nu 12 år siden. Det var med megen bekymring, jeg sagde ja og på betingelse af bestyrelsens fulde støtte. Den har jeg bestemt fået, ikke mindst på det område der bliver ordnet via PC-eren, som ikke er min allerbedste ven.

Vi har i årets løb fulgt de vanlige turprogrammer. Større tur var en vellykket cykeltur i det sønderjyske i et strålende solskinsvejr. 16 medlemmer deltog.

Ø-turen i september, hvor 19 medlemmer deltog , gik til Sydfyn, Tåsinge og Turø med overnatning i Fåborg. Et clou på turen var besøget på Horneland, hvor Johannes var født og kunne fortælle meget om området. Også her var vi heldige med vejret.
De månedlig søndagsture tilgodeså også i år både det kulturelle (eks. Det gamle Århus, Blichermuseet i Thorning) og naturen (eks. Dollerup Bakker og Helgenæs).

De ugentlige motionsarrangementer har været utrolig godt besøgte, faktisk fuldt hus hver gang, så vi har folk på venteliste.
Tak til dem, som medvirker til succeen i gymnastiksalen og svømmehallen.
Der er altid nogen, der sørger for at det sociale i forbindelse med motionen er i orden, sørger for, at der er kaffe og te bagefter. Især tak til Amalie for det.

Desværre tjener vi ikke mere penge på vinter-vigør, da dette arrangement er gået ind, men foreløbig er økonomien alligevel OK.

Af kommende arrangementer kan vi nævne en kombi ø- cykeltur -travetur til Bornholm fra 13. - 20. juni, som er fuldt belagt.

Ny kasserer. I alle årene, fra afdelingens start, har Jane haft det meget omfattende kassererjob, som hun har administreret, så vi i dag står økonomisk godt. Nu tager Fin over, og vi siger en stor tak til Jane for hendes omfattende arbejde gennem årene.

Endelig vil jeg sige tak til alle medlemmer, som trofast møder op og rækker en hjælpende hånd og til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Grete Hygum

Opdateret den 14.3.2007