Referat af 13. ordinære Generalforsamling

onsdag den 20. februar 2008 kl. 13 i klubhuset, Observatoriestien 1

Dagsorden i henhold til vedtægter

Formanden bød velkommen til Århus Ældreidræts 13. ordinære generalforsamling. Udover
bestyrelsen var mødt 21 medlemmer.

1. Norman Andersen blev foreslået som mødets dirigent og blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og kunne straks konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Derefter gav han ordet til formanden.

2. Nu hvor afdelingen er blevet 13 år er der 170 medlemmer og 18 står på venteliste.
Formanden fortsatte med at meddele, at et medlem, Jørgen Jensen, døde 9/2. Han blev mindet og formanden udtalte et "æret være Jørgens minde".
Derefter oplæstes formandens beretning om året, der er gået med mange forskelligartede oplevelser, bl.a. årets "cykeltur" til Bornholm med 27 deltagere.
Desuden årets første søndagstur, som blev aflyst pga storm.
Dette års cykeltur går denne gang til Lolland-Falster, og planlægningen er i fuld gang. Årets ø-tur bliver til Ærø i september.
Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen samt de fratrædende Uffe (suppleant), Amalie og Nini (revisorer). Tak til Amalie også for et stort arbejde med altid at sørge for kaffe efter træning. Tak til livreddere i svømmehallen.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som blev godkendt med applaus.

3. Herefter fik Fin ordet og for at bløde op på det svære emne - regnskabet - startede han med en morsom historie og var taknemmelig for, at Jane var til stede, da det var hans første regnskab. Derefter blev de forskellige poster gennemgået og et underskud på kr. 1556,- fremkom. Der var budgetteret med kr. 1100,- men pga en uforudset udgift på turen til Karpenhøj, blev underskuddet lidt større.
Tilskuddet pr. aktivitetstime er halveret.
Kommentar fra Jane: Leje på kr. 10.000 for klubhuset burde også med i udgifterne til leje af gymnastiksal og svømmehal.
Budgettet for 2008 lyder på kr. 56.500, og der er budgetteret med et underskud på kr. 6.800,-.
En kontingentforhøjelse vil først ske til næste år. Kommentar fra Jens Ove Christiansen: Smartere at kontingentforhøje med mindre beløb ad gangen.
Der var ingen kommentarer til budgettet udover ovenstående, hvorefter regnskabet godkendtes.

4. Der var ikke indkommet forslag.

5. Grete, Børge og Fin var på valg - blev genvalgt.

6. Else og Uffe var på valg - Uffe ønskede at fratræde, Else genvalgt. Arne Bruun Jensen havde indvilget i at blive suppleant i stedet for Uffe.

7. Til revisorer valgtes Leif Tønnesen og Kirsten Grilmer.

8. Revisorsuppleant Norman Andersen genvalgtes.

9. Grete, Fin, Børge og Jane repræsenterer afdelingen i foreningens repræsentantskab.

10. Arne Bruun: Vi kan godt bruge flere måtter til gymnastik. Børge Helmer: Vi har afsøgt markedet, men de er ret dyre. Forslag om at de, der ønsker at ligge på måtter, selv medbringer dem. Arne Rossen: Ikke så nem at have med på cykel.
Jane: Vi har tidligere brugt de tykke madrasser på stedet. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Affødt af den aflyste første søndagstur pga. storm fortalte Jens Ove om Vigør-bilen og dens forsikringsskæbne.

Mht. tilskud til afdelingen: I løbet af foråret skal hestestaldene på cykelbanen renoveres, og dertil er der brug for handymænd. Staldene skal bruges til opbevaring af vores materiel osv.

Vedr. Marselisløbet: 24. april er der kampagnelederaften i Tivoli Friheden, som er blevet sponsor for walk-gruppen. Derfor skal Marselis-ruten for gængere i år gå gennem Tivoli Friheden.

5. september er Shu-bi-dua blevet købt af Marselisløbet til et arrangement, hvor deltagere med Marselisløbsnumre kommer gratis til koncerten. Også officials.

Jane: Da vi ikke får noget tilskud fra Marselisløbet selvom vi er officials, vil hun gerne ansøge om tilskud til en ny opvaskemaskine.

Jens Ove fortalte om de betingelser der er for tilskud, og han syntes, at vi, når vi melder os som officials, skal sige til Elin Præstekjær "at vi går ud fra vi honoreres på lige fod med andre".

Skåde Skovtur er 3. juni, og Jens Ove fortalte om den, og hvad der gøres for at finde ud af, hvem af vores ældre medborgere, der har behov for at være med.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.45 og som tak for, at dirigenten styrede forsamlingen i god ro og orden, modtog han en flaske rødvin af formanden.

Til slut var afdelingen vært ved en kop kaffe med wienerbrød.

Opdateret den 25.3.2008