Referat af 14. ordinære Generalforsamling

onsdag den 18. februar 2009 kl. 13 i klubhuset, Observatoriestien 1

Dagsorden i henhold til vedtægter

Til stede:
Grete Hygum, formand
Jane Schiønning, næstformand
Fin Kierulff, kasserer
Hanne Petersen, sekretær
Johs. Andersen, bestyrelsesmedlem
Børge Helmer, bestyrelsesmedlem
Else Hansen, suppleant
Arne Bruun Jensen, suppleant

Udover bestyrelsen var 14 foreningsmedlemmer til stede.
Formanden bød velkommen til alle, og gik derefter over til dagsordenen.

1. Norman var foreslået som ordstyrer og valgtes med akklamation. Han kunne straks erklære generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formanden gennemgik beretningen. Der var ingen bemærkninger dertil.

3. Fin, som i dagens anledning havde slips på, gennemgik regnskab og budget. Overskud kr. 4.630,13, hvilket til dels skyldes de 10.800 kr. foreningen har tjent som officials ved Marselisløbet. Der budgetteres for 2009 med et underskud på 15.900. Kan reduceres, hvis vi igen får et beløb fra Marselisløbet. Regnskab godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Bestyrelsesmedlemmerne Jane, Johannes og Hanne var på valg - genvalgtes.

6. Suppleanterne Else og Arne var på valg - genvalgtes

7. Revisorerne Leif og Kirsten på valg - genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Norman som revisorsuppleant.

8. Til repræsentantskabet valgtes Fin, Grete, Børge og Jane.

9. Hovedformanden Jens Ove Christiansen fortalte om sit kommende projekt "Sund i Århus - hele året
over hele Århus". Projektet, hvis omdrejningspunkt er Hasle Bakker, vil komme til at involvere både undervisningsminsteren, Kronpriseparret og Lene Espersen. Da Århus 1900 vanen tro er arrangør af de mange projekter, vil der blive brug for mange officials, men det vil også give penge i kassen.
Skåde Skovtur er den 10. juni. Lilly omtalte en tur med bus den 19.-20. august til Dyrehavsbakken og revyen.
Da der ikke var flere indlæg takkede ordstyreren for god ro og orden. Tak til bestyrelsen, tak fra formanden til Norman.

Og så var der kaffe med fastelavnsboller.

Referent:Hanne

Opdateret den 24.2.2010