Referat af 15. ordinære Generalforsamling

onsdag den 24. februar 2010 kl. 13 i klubhuset, Observatoriestien 1

Til stede:
Grete Hygum, formand
Jane Schiønning, næstformand
Fin Kierulff, kasserer
Hanne Petersen, sekretær
Johs. Andersen, bestyrelsesmedlem
Børge Helmer, bestyrelsesmedlem
Else Hansen, suppleant
Arne Bruun Jensen, suppleant

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2009
3. Forelæggelse af regnskab 2009 samt budget for 2010
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer + revisorsuppleant
8. Valg af repræsentantskab
9. Eventuelt

Udover bestyrelsen var 17 foreningsmedlemmer til stede + hovedformand Jens Ove Christiansen.

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik derefter over til dagsordenen.

1. Kjeld Kristensen blev foreslået som ordstyrer, hvilket alle kunne tilslutte sig. Kjeld takkede for valget og kunne straks konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formanden gennemgik bestyrelsens beretning. Desuden blev der sagt tak til Amalie, som altid står for kaffebrygning, til livreddere ved svømning, til bestyrelsen og til alle, der giver en hjælpende hånd med.

Lidt snak om de bebudede nye borde - og evt. stole.

Beretningen blev derefter godkendt.

3. Fin - igen med slips - gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 11.362. Det fine overskud skyldes til dels, at det budgetterede beløb til møbler ikke blev brugt.
Fin forklarede, hvad "akkumuleret overskud" betyder. Skal i stedet indgå i egenkapitalen.
Lejen af gymnastiksal og svømmehal omfatter også klubhus-husleje.
Regnskabet blev derefter godkendt.

Derefter gennemgik Fin budgettet for 2010.
Jens Ove fortalte, at oprindeligt var de nuværende møbler på foranledning af ham selv, indsat af Nordea til en slags evig opbevaring. Han spurgte også, om det var rimeligt, at Ældreidrætten betaler nye borde. Og eftersom de andre brugere af huset ingen penge har, har Ældreidætten påtaget sig udgifterne.
Arne vil gerne snart have en fest i stil med 10-års festen.
Budgettet blev godkendt.

4. Ingen indkomne forslag.

5. Alle opstillede medlemmer - Fin, Børge, Grete - til bestyrelsen blev genvalgt.

6. Alle suppleanter - Else og Arne - genvalgt.

7. Alle revisorer og -suppleant - Kirsten Grilmer og Leif Tønnesen + Normann Andersen - genvalgt.

8. Grete, Fin, Jane og Børge blev valgt til repræsentantskabet.

9. Jens Ove fortalte om hvilke planer der er indenfor idrætsområdet i Århus. Der er 4.565 medlemmer i Århus 1900 - 53% mænd, 47% kvinder. Byens største idrætsklub.
Der planlægges forskellige idrætsevents i byen, bl.a. på det bynære havneareal.
Forårsløb den 25. maj fra Stadion, hvor der bla. skal foretages forskellige tests. Der planlægges også skole-aktiviteter. Brug for frivillige.
Jane omtalte den kommende cykeltur til Vendsyssel. Depositum skal indbetales inden 15.3.
Lilly vil igen forsøge at lave en tur til Cirkusrevyen.

Da ikke flere ønskede ordet blev generalforsamlingen afsluttet med tak fra ordstyreren for god ro og orden. Selv fik han overrakt en flaske rødvin for sin styring af mødet.
Og så var der kaffe og wienerbrød til alle.

Referent:Hanne Pe

Opdateret den 25.2.2010