Referat af 16. ordinære Generalforsamling

onsdag den 23. februar 2011 kl. 13 i klubhuset, Observatoriestien 1

Til stede:
Grete Hygum, formand
Jane Schiønning, næstformand
Kirsten Grilmer, kasserer
Hanne Petersen, sekretær
Johs. Andersen, bestyrelsesmedlem
Børge Helmer, bestyrelsesmedlem
Else Hansen, suppleant
Arne Bruun Jensen, suppleant

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2009
3. Forelæggelse af regnskab 2009 samt budget for 2010
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Udover bestyrelsen var 18 medlemmer, dvs ialt 26 person til stede + hovedformande Jens Ove.

Formanden bød velkommen til alle, og derefter gik vi over til dagsordenen.

 1. Kjeld Kristensen var af bestyrelsen foreslået som ordstyrer, hvilket ingen havde indvendinger imod. Kjeld takkede for valget og indledte med at forsikre alle om, at generalforsamlingen var varslet rettidigt, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
 2. Formanden oplæste sin beretning for årets gang i Ældreidrætten. Vi mindedes årets døde ved et minuts stilhed, og formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen samt alle, der er involveret i Århus 1900 Ældreidræt for godt samarbejde. Samtidig blev det nævnt, at tennisafdelingen nu var ude af Ældreidrætten, eftersom de gennem nogle år havde "klaret" sig selv. Det vil så give plads til et antal nye medlemmer til Ældreidrætten. Jens Ove spurgte, hvor tennisspillerne så befandt sig. Men tilsyneladende har de selv forhandlet sig til, at de kan blive i de nuværende rammer i Århus 1900 Tennis. Herefter godkendtes formandens beretning.
 3. Regnskabet blev omdelt, og Kirsten Grilmer gennemgik de enkelte poster. Tilskud fra Marselisløbet 2010 er først indkommet i februar 2011 og figurerer derfor ikke i regnskabet. Regnskabet godkendtes. I budgettet for 2011 er der sat penge af til forskelligt inventar, og når de næste 12.000 kr indløber fra Marselisløbet bør årets budget "tilrettes". Jens Ove anbefalede også, at bestyrelsen sørger for løbende at justere kontingentet, som er "afsindigt" lavt, så man ikke pludselig bliver overrasket. Der er jo som sædvanligt varslet drastiske kommunale nedskæringer. En kontingentforhøjelse vil ikke være til nogen skade.
 4. Ingen indkomne forslag.
 5. Kirsten Grilmer blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, hvilket vil sige kun for 1 år pga den særlige situation efter Fins død. Jane Schiønning blev genvalgt, ligeledes Johannes. Hanne ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jørn Seiersen valgt in absentia - dvs han havde fra Australien givet samtykke til valget.
 6. Else og Arne blev genvalgt som suppleanter.
 7. Som revisorer genvalgtes Leif, og Inga blev som bestyrelsens kandidat også valgt.
 8. Norman sagde ja til stadig at være revisorsuppleant.
 9. Bestyrelsen skal min. være på 5 medlemmer, hvis lige antal tæller formandens stemme dobbelt. Med henvisning til det lave kontingent foretoges en uforpligtende afstemning, som viste at ingen ville have noget imod et kontingent på 200 kr.
  Inge Kaastrup efterlyste nye gymnastikmåtter. Overlades til bestyrelsen at finde et godt tilbud.
  Jens Ove fortalte om Hovedforeningens aktiviteter i 2010 og 2011. Bl.a har Marselisløbet 40 års jubilæum og der vil i den anledning d. 30/4 være et tillæg i Stiften om Marselisløbet. Men ellers flere andre tiltag.
  Århus 1900 vil stå for en stor del af nattevagterne ved årets Sculpture by the Sea, og det giver selvfølgelig penge i kassen til Århus 1900.
  Sander udtrykte ros til bestyrelsen for dens arbejde, Var samtidig skuffet over at ikke flere medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Formanden takkede Kjeld for ordstyrer-hvervet og overrakte ham i den anledning en flaske rødvin.

Kl 13,45 sluttede mødet, som var foregået i god ro og orden. Ældreidrætten var derefter vært ved en kop kaffe og
wienerbrød.

Referent:Hanne Pe

Opdateret den 24.2.2011