Referat af 17. ordinære Generalforsamling

onsdag den 22. februar 2012 kl. 13 i klubhuset, Observatoriestien 1

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2011
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab, jfr. 13

Til stede: Grete Hygum, Jane Schiønning, Kirsten Grilmer, Børge Helmer, Johs. Andersen, Else Hansen, Arne Bruun Jensen og Jørn E. Seiersen.
Inkl. bestyrelsen var 38 medlemmer til stede samt hovedformanden Jens Ove Christiansen.

1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Kristensen som dirigent. Keld blev valgt, takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.
2. Formanden a? agde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Vi mindedes de medlemmer der var afgået ved døden ved et minuts stilhed, og formanden rettede til slut en tak til bestyrelse og medlemmer for godt samarbejde. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning.
3. Kassereren gennemgik de enkelte poster i regnskabet, og besvarede spørgsmål til enkelte poster. Bl.a. at kr. 12.000 af "Diverse indtægter" stammede fra Marselisløbet i 2010, men som først har kunnet bogføres i 2011. Regnskab for 2011 og budget for 2012 blev godkendt.
4. Kontingentforhøjelsen til kr. 200/år blev taget ad notam og tilføjelsen til vedtægternes par. 5 stk. 2 om indkaldelse til generalforsamling elektronisk blev godkendt.
5. Grete Hygum og Kirsten Grilmer blev genvalgt og Else Hansen skiftede fra suppleant til fuldt medlem af bestyrelsen. Børge havde ønsket at træde ud af bestyrelsen og formanden rettede en stor tak til Børge for hans store indsats helt fra foreningens etablering og generalforsamlingen kvitterede med bifald.
6. Arne Bruun Jensen ønskede ikke genvalg, Ulla Meilvang og Leif Tønnesen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
7. Inga Christoffersen og Norman Andersen blev valgt som revisorer og Leif Tønnesen som revisorsuppleant.
8. Bestyrelsen repræsenterer Ældreidræt i repræsentantskabet
9. Arne orienterede om cykelturen, der i år er fra den 11. til den 18. juni. Konceptet bliver ændret så vi bor det samme sted (Jesperhus Feriecenter) så man slipper for at skulle pakke og cykle med bagagen hver dag. Vi kunne tage toget til Skive og cykle de 28 km til Jesperhus, eller de mere "hard core" kunne tage toget til Viborg og cykle de sidste 56 km. Der er også mulighed for at man tager cyklen bag på bilen og kører selv. Endeligt kunne de mere mageligt anlagte lade cyklen blive hjemme, og blot deltage for turens skyld. Cykel udvalget arbejder videre med projektet. Anni Lysmose foreslog at man ved planlægning af Cykel- og Ø-turene inddrog de lokale turistbureauer, så vi på forhånd var orienteret om hvilke oplevelsesmuligheder området bød på. Jens Ove fortalte at han trak sig som hovedformand efter 50 års bestyrelsesarbejde, og orienterede om de efterhånden noget reducerede muligheder for "ældreidrætterne" for at tjene penge til foreningen ved at deltage som hjælpere ved Marselisløbet, Vigør, Skåde Skovtur og lignende arrangementer.

Formanden overrakte dirigenten en flaske rødvin med tak for god mødeledelse. Foreningen var efter generalforsamlingen vært ved en kop kaffe og wienerbrød.

Referent:Jørn E. Seiersen

Opdateret den 15.3.2012