Referat af 18. ordinære Generalforsamling

onsdag den 20. februar 2013 kl. 13 i klubhuset, Observatoriestien 1

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2012
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab, jfr. § 13
9. Eventuelt


Til stede:
Grete Hygum, Jane Schiønning, Kirsten Grilmer, Johs. Andersen, Else Hansen, Ulla Meilvang, Leif R. Tønnesen og Jørn E. Seiersen.
Inkl. bestyrelsen var 25 medlemmer til stede samt hovedformanden Peter Larsen.


1. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Kristensen som dirigent. Keld blev valgt, takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Efter indlæg, der opfordrede bestyrelsen til at fortsætte bestræbelserne på at få yngre kræfter ind i bestyrelsen, orienterede Hovedformanden om Hovedforeningens bestræbelser på at optimere udnyttelsen af lokalerne på Observatoriestien. Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

3. Kassereren gennemgik de enkelte poster i regnskabet, og besvarede spørgsmål til enkelte poster. Bl.a. kontingentets og egenkapitalens størrelse. Regnskab for 2012 og budget for 2013 blev godkendt.

4. Der var ikke indkommet forslag.

5. Kirsten Grilmer og Jørn E. Seiersen blev genvalgt for to år.

6. Ulla Meilvang og Leif R. Tønnesen blev genvalgt for et år.

7. Inga Christoffersen og Norman Andersen blev valgt som revisorer og Leif R. Tønnesen som revisorsuppleant.

8. Grete Hygum, Jane Schiønning, Kirsten Grilmer og Jørn E. Seiersen repræsenterer foreningen i repræsentantskabet.

9. - Bestyrelsen blev opfordret til at markere klubbens 20 års fødselsdag i 2015 med en fest.

- Der blev fundet medlemmer til at planlægge årets Cykeltur (Børge, Arne og Inga). Udvalget kan supplere sig efter behov. Der var opfordring til, at man havde en eller højst to overnatningssteder, så der var mulighed for andre aktiviteter end cykel.

- Hovedformanden orienterede om Sculpture by the Sea, hvor afdelingerne kan byde ind på vagter á 2-3 timer og altid to personer. Klubben får kr. 100,- pr. person/time. Morgen- og eftermiddagsvagterne kunne være attraktive for Ældreidræt.

Dirigenten fik overrakt en flaske rødvin med tak for god mødeledelse.

Efter generalforsamlingen viste Børge lysbilleder, og Foreningen var vært ved en kop kaffe og kage.

Opdateret den 19.3.2013