Vedtægter for Århus 1900 Ældreidræt

Tilbage

§ 1

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Århus 1900 Ældreidræt, som en afdeling under Århus Idrætsforening af 1900.
Afdelingens hjemsted er Århus Kommune.

 

 

§ 2

Afdelingens formål

 

Afdelingens formål er at tilbyde efterlønnere og pensionister velordnede rammer for fysisk aktivitet parret med socialt samvær.
Afdelingens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som aktivt tilslutter sig afdelingens formål.

 

 

§ 3

Afdelingens drift

 

Stk. 1

Afdelingens kontingent og betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 2

Afdelingens drift finansieres ved deltagerbetaling.

 

Stk. 3

Overskud af enhver art tilfalder afdelingen til anvendelse inden for folkeoplysningslovens rammer.

 

 

§ 4

Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion

 

Stk. 1

Kun aktive medlemmer, som positivt vil bidrage til foreningsarbejdet for ældreidræt, kan optages som medlem.

 

Stk. 2

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel. Der vil ikke ske tilbagebetaling for den pågældende kontingentperiode.

 

Stk. 3

Når et medlem har en restance på mere end tre måneders kontingent, kan bestyrelsen efter blot en rykning og uden andet skriftligt varsel slette medlemmet. Før genindmeldelse kan finde sted, skal restance være betalt.

 

Stk. 4

Hvis specielle forhold taler for det, kan et medlem ekskluderes, når 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Pågældende skal have mulighed for at fremføre forsvar for bestyrelsen og kan kræve afgørelse udskudt til næste generalforsamling. Samme regler som for vedtægtsændringer kræves ved afstemning.

 

Stk. 5

En eksklusion kan ankes til foreningens hovedledelse, jfr. foreningens love § 4.

 

Stk. 6

Et ekskluderet medlem kan kun genindmeldes ved generalforsamlingsbeslutning, med mindre hovedledelsen har tilsidesat beslutningen.

 

 

§ 5

Ordinær generalforsamling

 

Stk. 1

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter og foreningens love foreskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

 

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 15 dage før foreningens ordinære repræsentantskabsmøde, indkaldes med mindst tre ugers varsel, ved skriftlig eller elektronisk meddelelse eller opslag i klublokale eller annoncering i den lokale presse.

 

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes af ethvert medlem og skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene optages på dagsordenen.

 

Stk. 4

Stemmeret har afdelingens medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5

Såfremt dagsordenen afviger fra den i § 6 anførte skal den bekendtgøres ved opslag i klublokale senest otte dage før generalforsamlingen.

 

 

§ 6

Dagsorden

 

Stk. 1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst omfatte følgende punkter:

   

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for næste år.

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer.

6.

Valg af suppleanter.

7.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8.

Valg af repræsentanter til foreningens repræsentantskab, jfr. § 13.

9.

Eventuelt.

 

 

§ 7

Generalforsamlingens ledelse

 

Stk. 1

Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, jfr. dog § 4, stk. 4 og § 14.

 

Stk. 2

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal, på begæring af kun et (1) stemmeberettiget medlem, afstemning foregå skriftligt.

 

Stk. 3

Generalforsamlingens beslutninger skrives i et referat, der underskrives af dirigenten.

 

Stk. 4

Dette referat samt et specificeret og revideret regnskab skal umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse tilstilles hovedledelsen.

 

 

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

Stk. 2

Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 5, stk.. 2.

 

Stk. 3

Referat, som er underskrevet af dirigenten, skal umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse tilstilles hovedledelsen.

 

 

 

§ 9

Bestyrelsen

 

Stk. 1

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.
Bestyrelsen er ansvarlig over for Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og en sekretær og mindst to medlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
Halvdelen, inklusive formand er på valg på lige årstal. Den anden halvdel, inklusive kasserer er på valg på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3

Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis det igen giver stemmelighed foretages lodtrækning.

 

 

 

§ 10

Konstituering og tegningsret

 

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen, herunder enten formand eller næstformand, er til stede, jfr. § 4, stk. 4. Ved formandens forfald overtager næstformanden posten.

 

Stk. 4

Der tages referat af bestyrelsesmøder. Disse referater opbevares som en protokol.

 

Stk. 5

Afdelingen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af både formand og kasserer.

 

Stk. 6

Ved gældsstiftelse tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Indholdet af denne paragraf skal i relevante situationer meddeles tredjemand.

 

 

 

§ 11

Regnskab

 

Stk. 1

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab med tilhørende status til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling og skal være underskrevet af såvel kasserer som revisorer.

 

Stk. 3

Regnskabet skal uddeles på generalforsamling, men bør tilstilles medlemmerne forinden.

 

 

 

§ 12

Revision

 

Stk. 1

Afdelingens to revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen og er skiftevis på valg. Hvert år vælges revisorsuppleant.

 

Stk. 2

Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Revisorerne påtegner regnskabet.

 

Stk. 3

Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskabsføringen og kontrollere beholdningerne.

 

 

 

§ 13

Foreningens repræsentantskab

 

Formanden og kasserer er automatisk afdelingens repræsentanter ved foreningens repræsentantskab. Afdelingens øvrige repræsentanter vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

 

 

 

§ 14

Vedtægtsændringer

 

Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, dog med 2/3 majoritet. Afdelingen kan kun nedlægges ved en beslutning taget af foreningens repræsentantskab, jfr. foreningens love §3, stk. 2.
Ved ophør tilfalder afdelingens eventuelle overskud foreningen.

 

 

§ 15

Foreningens love

 

Foreningens love er, i den udstrækning de kan finde anvendelse, direkte gældende i afdelingen. Der kan ikke foretages vedtægtsændringer, der er i strid med foreningens love.

 

 

 

 

 

Således vedtaget på afdelingens stiftende generalforsamling den 1. marts 1995.

 

 

 

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2001.

 

 

 

Opdateret den 15.3.2012.